6 cơ sở về phế mà bạn nên biết

Dưới đây là 6 điều bạn cần biết về phế
1. Phế thuộc tính Tăo kim, có liên quan hoặc biếu thị cụ thế bằng những đặc điếm bên ngoài ở bì mao, tiếng khóc, tiếng ho, mũi, vị cay, sự buồn rầu. Thiên âm dương ứng tưỢng đại luận viết: “Kỳ tại thiên vi tăo, tại địa vi Kim, tại vi thế vi bì mao, tại tạng vi Phế, tại ắc vi thanh, tại thanh vi khốc, tại biến động vi khăi, tại khiếu vi ti, tại Vị vi tân, tại chí vi ưu”.
2. Mọi thứ khí trong ngưòi đều do Phế" chủ quản, trong đó cần chú ý đến chính khí. ở đây là chỉ nguồn năng lực hoạt động của cơ thế con ngưòi. Thiên Ngũ tạng sinh thành thiên viết: “Chư khí giả giai thuộc vu Phế”. Tính của Phế là làm cho khí trở nên sạch, làm cho khí giăng xuống “Phế khí túc giăng”. Chức năng này của Phế" có liên quan chặt chẽ đến cơ quan hô hấp. Ngoài ra, Phế không những là nơi hội tụ của khí mà còn là nơi hôi tụ của huyết mạch. Thiên Kinh mạch biệt luận – săch Tố" Vấn viết: “Mạch khí vu kinh, kinh khí quy vu Phế, Phế triều băch mạch”. 
3. Phế" có chức năng điều hòa căc tạng phủ khăc, như một ngưòi tướng phò giúp Vua. Thiên Linh lan bí điến luận viết: “Phế giả tướng phó chi quan, trị tiết xuất yên”.
viem-phe-quan-07
Điều trị các bệnh về phế
4. Phế" có chức năng thông điều thủy đạo, mà Phế" là thưỢng nguồn, “Phế" chủ thông điều thủy đạo. Phế vi thủy chi thưỢng nguyên” ứ.
5. Những vùng cơ thế và yếu tố tinh thần, tâm lý có liên quan đến tạng Phế
– Mũi: Kim quỹ chân ngôn luận/Tố" Vấn viết: “Khai khiếu ở tỵ, tàng tinh ở Phế". Linh khu mạch độ thiên: “Phế khí thông vu tỵ, Phế hòa tắc tỵ năng tri hương xứ hỷ”. ý nói tinh thần và khí của Phế mà đầy đủ thì mũi sẽ nhận biết đưỢc mùi thơm thối.
– Da, lông: Lục tiết tạng tưỢng luận / Tố" Vấn: “Phếgiả… kỳ ba tại mao”. ý nói sự tươi tốt của Phế sẽ biếu hiện ra ở da lông.
– Hồn: Loại kinh tạng/Tạng tưỢng loại, quyến 3: “Hển chi vi dụng, năng động tăc, thông dương do chi nghi giăc giả”. ý nói Phế" tàng hồn, mà tính của hồn là năng động. Mọi cảm giăc đau hay ngứa cũng đều tri giăc đưỢc.
6. Chức năng của Đại trưòng là tống chất cặn bã ra ngoài. Linh lan bí điến luận/Tố" Vấn: “Đại trưòng giả tiền đạo chi quan, biến hóa xuất yên”. Lý Diên chú giải: “Thức ăn trong Vị đã ngấu năt, từ miệng dưới của Vị truyền xuống Tiếu trưòng, Tiếu trưòng phân biệt ra thanh trọc, chất nước vào miệng trên của Bàng quang, cặn bã vào miệng trên của Đại trưòng, Đại trưòng tống chất cặn bã ra ngoài”.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.