Bệnh ngoại cảm lục dâm ở hệ kinh lạc

Có thể liệt kê những bệnh từ nông vào sâu như 

1. Ngoai tà pham vào tôn lac

– Triệu chứng chính: đau nhức tại chỗ. Đau có tính chất lan tỏa, khó xác định (khó tìm đưỢc áp thống trong bệnh lý này). Bệnh thưòng dễ trị, tiên lưỢng tốt.
– Pháp trị: hành khí hoạt huyết (Hoạt lạc chỉ thống thang)

2. Hàn tà pham vào kinh Cân

Đây là những tình trạng mà ngoại tà tấn công cục bộ vào một đoạn lộ trình của kinh Cân.
Triệu chứng chính: đau co rút, đau kèm cảm giác tê bì, như kiến bò. Có thế kèm giảm vận động tại chỗ. Vị trí đau tùy thuộc vào hệ kinh cân nào bị tổn thương. Không có biếu hiện của các triệu chứng của tạng phủ tương ứng.
Những bệnh cảnh thưòng gặp trong nhóm này gồm:
20120904_131138
Điều trị bệnh bằng đông y
a. Phong hàn phạm kinh cân Đại trường
(đoạn ở vai), thưòng thấy trong viêm quanh khớp vai.
b. Phong hàn phạm kinh cân Tiểu trường
(đoạn ở vai), thưòng thấy trong viêm quanh khớp vai.
c. Phong hàn phạm cân kinh Đởm
(đoạn ở vai gáy), thưòng thấy trong vẹo cổ cấp. 
– Pháp trị: hành khí hoạt huyết (Hoạt lạc chỉ thống thang). Tiên lưỢng bệnh tốt.
– Điều trị bằng châm cứu: bắt buôc phải dùng phép “Phần châm” “Thiêu châm”. Công thức huyệt: áp thống trên kinh Cân bị tổn thương. Kỹ thuật châm cứu: ôn châm tả. Thời  gian điều trị kéo dài cho đến khi mất hết áp thống.

3. Ngoại tà phạm vào chính kinh

Trong những sách Đông y học, những nguyên nhân thưòng thấy nhất ở nhóm bệnh lý này là phong, hàn và nhiệt. Nhóm bệnh lý này biểu hiện những tình trạng ngoại tà tấn công cục bộ vào một đoạn lộ trình của chính kinh và đến các bộ phận nông của cơ thể có liên quan đến đường kinh (bệnh lý xảy ra trong trưòng hỢp ngoại tà phạm vào toàn bô kinh chính thưòng đưỢc đề cập và biện luận theo Thương hàn luận). Những bệnh cảnh thưòng gặp trong nhóm này gồm:

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.