Chức năng sinh lý của Bàng quang

Dưới đây là một số cấu tạo cũng như chức năng sinh lý của bang quang bạn nên biết

1. Bàng quang là châu đô, nơi chứa và thải nước tiểu

Thủy dịch qua quá trình chuyển hóa, phần cặn bã đưỢc đưa về chứa tại Bàng quang, nhò vào sự khí hóa của Thận mà đưa ra ngoài theo đưòng niệu.

2. Những mối quan hê của phủ Bàng quang

* Phế tạng: sự quan hệ này giúp cho nước lưu thông. Bàng quang bí kết, nước không thải đưỢc, thủy dịch tràn ngập cơ phu gây phù thũng, cản trở chức náng của Phế. Phế khí không tuyên, bì mao bí kết thì Bàng quang phải thải nước tiểu nhiều hơn. Phế khí thái quá, bì mao táng thải mồ hôi thì Bàng quang nước ít mà đậm. 
* Tâm tang: tâm hỏa quá thịnh, huyết ứ Tiếu trưòng thì nước tiếu trong Bàng quang có máu. Tâm âm hư thủy dịch thiếu thì nước tiếu trong Bàng quang ít mà đậm.
* Can tang: chức náng sơ tiết của Can ảnh hưởng tới việc bài tiết nước tiếu của Bàng quang. Sơ tiết thái quá thì tiếu nhiều, sơ tiết không tốì; thì bí bách.
*  Tỳ tang: tỳ vận hóa thủy cốc, thông qua Tiếu trưòng chất nước đưỢc đưa xuống Bàng quang. Tỳ hóa thấp thông qua việc thải nước tiếu của Bàng quang. Tỳ thấp, kiện vận không tố^t thì đái đục, đái ra dưỡng trấp. Tỳ nhiếp huyết không tốt thì xuất hiện máu trong nước tiếu.
* Thân tang: thận chủ thủy, thủy dịch chứa tại Bàng quang. Thận khai khiếu ra tiền âm, việc hành niệu do Thận sai khiến.
bang-quang
Chức năng sinhn lý của bàng quang

3. Chức năng sinh lý của thận, bang quang

■ Kinh Dịch quy nạp Thận, Bàng quang với 2 quẻ có liên quan mật thiết với nước (quẻ Khảm và Kiền), với nguồn gốc của sự sống. Chức năng của Thận, Bàng quang vì thế có liên quan mật thiết với nhiều chức năng hoạt đông cơ bản của cơ thể như: di truyền, sinh dục, biến dưỡng và đương nhiên cả thần kinh -nôi tiết.
– Nhiêm vụ chủ yếu của Thận:
+ Đảm bảo viêc duy trì nòi giống (di truyền và sinh dục)
+ Duy trì hoạt đông biến dưỡng của cơ thể + Duy trì sự cân bằng nước điên giải trong cơ thể
– Những biểu hiên chủ yếu khi Thận Bàng quang bị rối loạn công năng:
+ Rối loạn hoạt đông biến dưỡng
+ Rối loạn hoạt đông sinh dục
+ Rối loạn nước điên giải
+ Rối loạn hoạt đông nôi tiết
– Những vị trí thường có biểu hiên triêu chứng khi Thận bị rối loạn công năng:
+ ở toàn thân, ở nhiều chức năng hoạt đông
+ Bô sinh dục, tiết niêu + Thắt lưng, tai

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.