Cơ sở và bệnh lý của bệnh Quyết âm bệnh chứng

Bệnh quyết âm chứng chính là giai đoạn cuối của phát triển bệnh lục kinh truyền biến, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người

1. Nhắc lai cơ sở giải phẫu sinh lý hoc của hê thống Quyết âm

Hệ thống Quyết âm bao gồm Túc Quyết âm Can và Thủ Quyết âm Tâm bào. Hệ thống Quyết âm có quan hệ biếu lý với hệ thống Thiếu dương gồm Thủ Thiếu dương Tam tiêu và Túc Thiếu dương Đởm.
– Can có chức náng tàng huyết, chủ sơ tiết, thích điều đạt, hỢp tại cân,
khai khiếu ở mắt.
– Tâm bào có vị trí ở ngoài Tâm, thừa lệnh Tâm, trong chứa tướng hỏa, quan hệ biếu lý với Tam tiêu.
1399361468-khi-hu2-1405567880843
Điều trị bệnh quyết âm

2. Bênh lý

Quyết âm bệnh đưỢc xem là giai đoạn cuối cùng của Lục kinh truyền biến, do đó bệnh cảnh thưòng phong phú và nặng. Trong thực tế, rất khó xác định giữa giai đoạn Thiếu âm và giai đoạn Quyết âm tình trạng nào nặng nề
hơn, nguy kịch hơn (dù phân biệt chẩn đoán không khó). 
Nguyên nhân gây bệnh
– Ngoại tà trực trúng
– Ngoại tà truyền kinh từ ngoài vào (như Thái âm, Thiếu âm…)
Chứng trạng chủ yếu của giai đoạn này gồm
– ThưỢng nhiệt hạ hàn
– Quyết nhiệt thắng phục: tay chân móp lạnh xen lẫn phát số^t
– Quyết nghịch: tay chân móp lạnh
– Tiêu chảy, nôn mửa
Bệnh ở giai đoạn này (giai đoạn cuối của Thương hàn bệnh) thưòng phức tạp. Pháp trị (nguyên tắc trị liệu) dựa vào các điểm:
– Nhiệt thì dùng thanh, bổ pháp
– Hàn thì dùng ôn, bổ pháp.
Cần chú ý những điều cấm kỵ
– Chân tay móp lạnh không đưỢc công hạ
– Tiêu chảy nặng không thể công phần biểu
Một cách tổng quát thì tùy theo từng trưòng hỢp cụ thể mà giải quyết, nhưng luôn chú ý hồi dương đồng thòi chú ý bảo tồn âm dịch.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.