Đặc điểm của ngoại cảm ôn bệnh và nguyên nhân gây bệnh

Bệnh ngoại cảm ôn bệnh đa phần là những bệnh liên quan tới nhiệt và có quy luật nhất đinh. Dưới đây chính là một số đặc điểm của bệnh ngoại cảm ôn bệnh và nguyên nhân gây bệnh

1. Đặc điểm của ngoại cảm ôn bệnh

Bệnh Ngoại cảm ôn bệnh là tên gọi chung của những bệnh ngoại cảm với những đặc điểm
– Khởi phát với sốt cao
– Bệnh cảnh thiên về nhiệt
– Diễn biến theo quy luật
–  Bệnh thưòng cấp tính, diễn tiến nhanh, bệnh cảnh thưòng nặng Nếu bệnh phát thành dịch thì đưỢc gọi là “ôn dịch”.
Trong tài liệu cổ, có những cách gọi tên (cách phân chia) bệnh ngoại cảm ôn bệnh khác nhau.
au-bung-bat-thuong-o-nu-gioi-600x412
Ôn Bệnh và nguyên nhân gây bệnh
– Nếu dựa theo thòi gian mà bệnh khởi phát
+ Phong ôn, Xuân ôn: khi bệnh khởi phát vào mùa xuân.
+ Thử ôn, Thấp ôn: khi bệnh khởi phát vào mùa hè.
+ Phục thử, Thu táo: khi bệnh khởi phát vào mùa thu.
+ Đông ôn: khi bệnh khởi phát vào mùa đông.
– Nếu dựa theo cơ chế phát bệnh
+ Tân cảm: khi cảm phải ngoại tà thì bệnh phát ngay
+ Phục tà: khi cảm phải ngoại tà, bệnh không khởi phát ngay mà ẩn nấp bên trong, khi có đủ điều kiện thì mới phát bệnh. Những điều kiện đó là:
• Chính khí suy kém
• Cảm phải một đỢt mới (Tân cảm dẫn động phục tà)
+ Tân cảm 
+ Phục tà

2. nguyên nhân gây bệnh

Do 2 loại nguyên nhân gây nên
– Ngoại cảm lục dâm: chủ yếu là những tính chất ôn nhiệt của lục dâm như
Phong nhiệt, Thử nhiệt, Thấp nhiệt, Táo nhiệt 
– Lệ khí: đây là loại khí hậu độc địa, do sự phối hỢp giữa nguyên nhân trên và tử khí của xác chết, thưòng xảy ra trong chiến tranh, trong thiên tai địch họa.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.