Dinh phân chứng và cách điều trị

Còn đưỢc xem như giai đoạn đầu của ôn bệnh ở Huyết phận. Bệnh cảnh xuất hiện ở Tâm, Tâm bào và triệu chứng chủ yếu gồm huyết nhiệt và lơ mơ.
Bệnh xuất hiện ở Dinh phận có thế do từ Vệ phần chuyến đến, không qua Khí phận, trực tiếp vào Huyết phận (Nghịch truyền Tâm bào); có thế do từ Khí phận chuyến đến hoặc cũng có thế là trực trúng. Ôn bệnh ở Dinh phận biếu hiện ở 3 nhóm bệnh chứng

1. Nhiệt thương dinh âm (Ẵm hư nội nhiệt)

– Triệu chứng: sốt nặng về đêm, tâm phiền khó ngủ, hoặc nói lảm nhảm, lưỡi đỏ tươi.
– Pháp trị: thanh dinh thấu nhiệt (Thanh dinh thang).

2. Nhiệt nhập Tâm bào

– Triệu chứng: lơ mơ nói nhảm, tâm phiền lưỡi đỏ, ngủ vùi không tỉnh.
– Pháp trị: thanh tâm khai khiếu (Thanh cung thang).
tri-nam-bang-thao-duoc-2
Thảo dược trị bệnh

3. Dinh vệ hỢp tà

–  Triệu chứng: hơi sỢ gió lạnh, lưỡi đỏ tươi, đêm nóng khó ngủ, hoặc lơ mơ nói nhảm, mạch sác.
– Pháp trị: lưỡng thanh Dinh Vệ (Ngân kiều tán bỏ Kinh giới, Đậu sị, gia Sinh địa, Đơn bì, Huyền sâm, Đại thanh diệp).

4. Điều trị đinh phân chứng

– Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của Dinh phận chứng: sốt cao, rối loạn ý thức, từ nói nhảm đến lơ mơ.
– Bênh chứng ở Dinh phận bao gồm 3 bênh cảnh: Nhiêt thương dinh âm, nhiêt nhập Tâm bào và Dinh vê hợp tà.
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh Nhiêt thương dinh âm: sốt cao về chiều, nói lảm nhảm.
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh nhiêt nhập Tâm bào: sốt cao, lơ mơ
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh Dinh vê hợp tà: sốt cao, sợ gió, sợ lạnh, lơ mơ nói nhảm.
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng nhiêt thương dinh âm: Thanh dinh thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng nhiêt nhập Tâm bào: Thanh cung thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Dinh Vê hợp tà: Ngân kiều tán gia giảm 

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.