Khí phân chứng và cách điều trị

Theo lý luận Đông y, giai đoạn này bệnh tà ở sâu hơn.

1. Đặc điểm bệnh

– Triệu chứng: sỢ nóng, không sỢ lạnh. Do Ôn nhiệt nhập vào bằng hai đưòng (hoặc bệnh từ Vệ phận chuyến sang hoặc bệnh do trực trúng vào khí phận) mà triệu chứng có khác nhau.
+ Nếu từ Vệ phần chuyến sang: sẽ thấy lúc đầu sỢ lạnh phát số^t, sau đó hết sỢ lạnh chỉ số^t.
+ Nếu do trực trúng Khí phận: ngay từ đầu đã không sỢ lạnh, chỉ có số^t.
– Các thế lâm sàng: vì nhiệt nhập vào những vị trí không giống nhau nên xuất hiện các thế lâm sàng
+ Phế nhiệt
+ Hung cách nhiệt
+ Vị nhiệt
+ Nhiệt kết trưòng phủ
Spices
Thảo dược điều trị bệnh

2. Phân loại bệnh

a. Nhiệt ở Phế kinh
Triệu chứng: sốt, phiền khát, phiền táo, bất an, ho đòm đặc vàng, khó khạc. Khí suyễn, ho ra máu, tiếu đỏ, lưỡi đỏ, rêu vàng khô hoặc nhớt, mạch hoạt sác.
Pháp trị: tuyên giáng Phế nhiệt (Ma hạnh cam thạch thang).
b. Nhiệt uất hung cách
–  Triệu chứng: tức ngực, phát số^t từng cơn, thưòng buồn phiền, khó ngủ. Mạch sác, rêu vàng.
– Pháp trị: thanh thấu uất nhiệt (Chi tử sị thang )
c. Nhiệt nhập Vị
– Triệu chứng: sốt cao, ra mồ hôi dầm dề, khát dữ, mạch hồng đại, tâm phiền, rêu lưỡi vàng, khô.
– Pháp trị: thanh nhiệt sinh tân (Bạch hổ thang).
d. Nhiệt kết Trường phủ
Có 2 thể lâm sàng khác nhau
e. Trường táo tiện bế
– Triệu chứng: cầu táo bón, triều nhiệt, ra mồ hôi, bụng đau sỢ ấn, tiểu đỏ, lưỡi khô, mạch trầm thực.
– Pháp trị: nhuận táo thông tiện (Điều Vị thừa khí thang).
Trường nhiệt hạ lỵ
– Triệu chứng: tả lỵ nhiều lần, hậu môn nóng rát, mạch sác, miệng khát, rêu vàng khô.
– Pháp trị: tiết nhiệt sinh tân (Cát căn cầm liên thang).

3. Cách điều trị

– Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của Khí phận chứng: sốt cao, phiền táo.
– Bênh chứng ở Khí phận bao gồm 4 bênh cảnh: nhiêt ở Phế kinh, Nhiêt uất hung cách, Nhiêt nhập Vị và Nhiêt kết trường phủ. Bênh cảnh Nhiêt kết trường phủ có 2 thể Trường táo tiên bế và Trường nhiêt hạ lỵ.
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh nhiêt ở Phế kinh: ho nhiều, đờm khó khạc.
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh nhiêt uất hung cách: tức ngực, phiền táo
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh nhiêt nhập Vị: sốt cao, khát dữ, mạch hồng đại.
– Triêu chứng quan trọng của bênh cảnh nhiêt kết trường phủ: sốt, rối loạn đại tiên
– Táo bón hay tiêu chảy, lỵ là triêu chứng quan trọng để phận biêt bênh cảnh Trường táo tiên bế với Trường nhiêt hạ lỵ của nhiêt kết trường phủ
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng nhiêt ở Phế kinh: Ma hạnh cam thạch thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Nhiêt uất hung cách: Chi tử sị thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Nhiêt nhập Vị: Bạch hổ thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Trường táo tiên bế của Nhiêt kết trường phủ: Điều vị thừa khí thang
– Thuốc tiêu biểu trong điều trị bênh chứng Trường nhiêt hạ lỵ của Nhiêt kết trường phủ: Cát căn cầm liên thang

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.