Một số triệu chứng của Thái dương phủ chứng

Do khí của kinh và phủ tương thông với nhau, nên Thái dương biếu chứng không giải đưỢc, bệnh sẽ theo kinh vào phủ (Bàng quang và Tiểu trường). Giai đoạn này đưỢc gọi là Thái dương phủ chứng
– Nếu tà và thủy kết, khí hóa bất lỢi gây ra súc thủy chứng.
– Nếu tà và huyết kết gây ra súc huyết chứng.

1. Thái dương súc thủy

– Phát sốt, cứ xế" chiều là có sốt cơn, đổ mồ hôi, phiền khát hoặc khát muốn uống, uống vào thì mửa, nám sáu ngày không đi đồng, lưỡi ráo mà khát, từ dưới vùng tim đến bụng dưới rắn mà đau, tiếu bất Lợi. (Bệnh ở Bàng quang khí phận).
– Điều trị; thông dương hành thủy, ngoại sơ nội lỢi. (Ngũ linh tán).
+ Bài Ngũ linh tán có tác dụng chữa chứng Thái dương súc thủy, phá kết khí ở hung cách.
+ Phân tích bài thuốc Ngũ linh tán
634943817813750000
Bài thuốc trị bệnh

2. Thái dương súc huyết

– Thái dương bệnh 6-7 ngày biếu chứng vẫn còn, mạch vi mà trầm, ngưòi phát cuồng bởi có nhiệt ở hạ tiêu, bụng dưới phải rắn đầy, tiểu tiện tự lợi, tiểu ra máu đen. (Bệnh ở Bàng quang
huyết phận).
– Điều trị: trục ứ huyết. (Đếđương thang)
+ Bài Đế" đương thang có tác dụng trục ứ huyết. Chủ trị: Thái dương súc huyết, bụng dưới rắn đầy, phát cuồng. Kinh nguyệt không thông lỢi (thuộc chứng thực).
* Trưòng hỢp này có thế sử dụng công thức huyệt châm cứu như trưòng hỢp của hội chứng Thái dương súc thủy.

3. Những triệu chứng và điều trị bệnh thái dương 

* Chủ chứng (triêu chứng quan trọng) của Thái dương chứng: mạch phù; đầu cổ cứng, đau; sợ lạnh.
*  Bênh chứng ở Thái dương bao gồm Thái dương kinh chứng (khi bênh còn ở đường kinh) và Thái dương phủ chứng (khi bênh xâm phạm phủ).
* Thái dương kinh chứng gồm Thái dương trúng phong và Thái dương thương hàn
* Có đổ mồ hôi hay không đổ mồ hôi là triêu chứng cơ bản phân biêt giữa Thái dương trúng phong và Thái dương thương hàn
* Thái dương phủ chứng gồm Thái dương súc thủy và Thái dương súc huyết
* Triêu chứng quan trọng để phân biêt Thái dương súc thủy và Thái dương súc huyết: tiểu thông và không thông, tình Chí bình thường hay không.
* Thuốc tiêu biểu trong điều trị Thái dương trúng phong: Quế chi thang
* Thuốc tiêu biểu trong điều trị Thái dương thương hàn: Ma hoàng thang
* Thuốc tiêu biểu trong điều trị Thái dương súc thủy: Ngũ linh tán
* Thuốc tiêu biểu trong điều trị Thái dương súc huyết: Đế dương thang

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.