Những điều bạn cần biết về bệnh ngoại cảm

Theo Y học cổ truyền (Đông y), bệnh ngoại cảm là những bệnh có nguyên nhân từ sự không thích ứng đưỢc của cơ thể với những tác đông từ những yếu tố" của môi trưòng bên ngoài (do khí hậu, thời tiết của môi trường bên ngoài trở nên thái quá, trái thường, vượt quá khả năng thích ứng của cơ thể người bệnh).
– Theo quan niệm của Đông y học: có 6 loại khí hậu, thòi tiết khác nhau trong tự nhiên bao gồm: Phong, Hàn, Thử, Thấp, Táo, Hỏa. Đây là những tình trạng thòi tiết, khí hậu hiện diện bình thưòng trong nám và biến đổi theo qui luật chung của tự nhiên. Chúng đưỢc gọi dưới tên chung là lục khí. Bình thưòng, các loại khí hậu này thật sự cần thiết cho sự sống, cho sức khoẻ; chỉ khi trái thưòng (trở nên thái quá hoặc bất cập, hoặc xuất hiện không đúng với thòi gian qui định) chúng mới có điều kiện gây bệnh. Khi ấy, lục khí đưỢc gọi là lục dâm hay lục tà. 
3(1067)
Bệnh ngoại cảm
– Bệnh ngoại cảm luôn luôn có quan hệ với thòi tiết, với những mùa trong nám (xuân, hạ, thu, đông^) nên những nhóm bệnh ngoại cảm khác nhau (bệnh phong, bệnh hàn, bệnh thử, bệnh thấp^) cũng tùy thòi điếm trong nám mà xuất hiện nhiều ít khác nhau. Ví như mùa xuân nhiều bệnh phong, mùa hạ nhiều bệnh thử, mùa trưởng hạ nhiều bệnh thấp, mùa thu nhiều bệnh táo, mùa đông nhiều bệnh hàn.
– Một tính chất rất cần quan tâm là tính chất thay đổi rất phức tạp của khí hậu thòi tiết. Cho nên, trong diễn tiến của bệnh, bệnh ngoại cảm cũng biến đổi rất nhiều (hóa phong, hóa hàn, hóa nhiệt, hóa táo, hóa hoả khác nhau^). Vì thế" chứng trạng của bệnh cảnh ngoại cảm thưòng rốĩ ren, phức tạp.
– Bệnh ngoại cảm phát sinh có liên quan chặt chẽ với thòi tiết. Nhưng thế chất của từng cá nhân cũng tham gia quan trọng vào diễn tiến của bệnh. Tình trạng của cơ thế (khỏe, yếu) sẽ phản ứng với nguyên nhân gây bệnh rất khác nhau. Cho nên với cùng một nguyên nhân gây bệnh, bệnh ngoại cảm cũng phát sinh nhiều dạng khác nhau. Vì thế, trong thực tiễn điều trị, ngưòi thầy thuốc Đông y khi xét đoán và điều trị bệnh ngoại cảm luôn luôn phải xem xét mối tương quan giữa sức mạnh của nguyên nhân gây bệnh (độc lực, Đông y học gọi chung dưới danh từ tà khí) và sức chống đỡ, khả náng thích ứng của cơ thế (chính khí).
– Cũng cần phân biệt sáu thứ khí trên là lục khí từ ngoài thiên nhiên môi trưòng (ngoại phong, ngoại hàn, ngoại thử, ngoại thấp, ngoại táo, ngoại hỏa) đưa tới khác với 6 loại: Phong, Hàn, Thử, Thấp, Táo, Hỏa do bên trong cơ thế sinh ra, do rối loạn công náng của các tạng phủ gây nên. Chúng đưỢc gọi tên là nội phong; nội hàn; nội thử; nội thấp; nội táo; nội hỏa.
– Bênh ngoại cảm bao gồm tất cả các bênh có nguyên nhân từ môi trường khí hậu tự nhiên bên ngoài; do khí hậu, thời tiết của môi trường bên ngoài trở nên thái quá, trái thường vượt quá khả năng thích ứng của cơ thể người bênh.
– Bênh biểu hiên nặng nhẹ tùy thuộc vào mối tương quan giữa sức mạnh của nguyên nhân gây bênh (tà khí) và sức chống đỡ, khả năng thích ứng của cơ thể (chính khí).
– Có nhiều cách khảo sát bênh ngoại cảm: theo Lục dâm, theo Thương hàn, theo ôn bênh

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.