Những điều bạn cần biết về Ôn bệnh (có thể gọi Ngoại cảm Ôn bệnh)

Ôn bệnh hay ngoại cảm ôn bệnh là bệnh  dễ gây sốt và để lại nhiều biến chứng. dưới đây là một số kiến thức về ngoại cảm ôn bệnh

1. Đai cương

Đó là những bệnh ngoại cảm có đặc điếm:
– Khởi phát bằng bệnh cảnh nhiệt: sốt cao, khát nước.
– Diễn biến theo qui luật.
– Bệnh cảnh thưòng nặng, cấp ngay từ đầu, đế lại nhiều di họa, biến chứng.
Diệp Thiên Sỹ, Ngô Cúc Thông đã tổng hỢp và lý giải những bệnh chứng này trôn g các sách “Ôn  nhiệt bệnh” và “Ôn  bệnh điều biện”.
DSC03395
Thảo dược trị bệnh

2. Những bênh chứng của Ngoai cảm ôn bênh

Có 2 kiểu bàn luận về diễn biến của ôn bệnh
– Từ trên xuống (Ngô Cúc Thông): đây là cách biện giải diễn biến bệnh theo Tam tiêu và có 3 giai đoạn.
+ Nhiệt tà ở Thượng tiêu (Tâm Phế).
+ Nhiệt tà ở Trung tiêu (Tỳ Vị).
+ Nhiệt tà ở Hạ tiêu (Can Thận).
– Từ nông vào sâu (Diệp Thiên Sỹ): theo cách biện giải này, diễn biến của ôn bệnh bao gồm 4 giai đoạn.
+ Nhiệt tà ở Vệ phận.
+ Nhiệt tà ở Khí phận .
+ Nhiệt tà ở Dinh phận.
+ Nhiệt tà ở Huyết phận.

3. Dịch lệ

Dịch lệ là những loại bệnh đặc biệt. Bệnh không chỉ do nguyên nhân lục dâm tác đông vào và có những đặc điểm
– Bệnh cảnh rất nặng, dễ tử vôn g, nguy cấp, diễn biến rất nhanh.
– Lây lan thành dịch.
– Thưòng xảy ra sau thiên tai, địch họa.
– Nguyên nhân bệnh là do lệ khí. Lệ khí đưỢc hình thành do tà khí lục dâm (Thử, Hỏa khí) phối hỢp với tử khí từ xác chết (ngưòi và vật) bốc tỏa ra.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.