Những kiến thức bạn cần biết về bệnh thương hàn

–  “Thương hàn” có hai nghĩa
+ Rộng: là tên gọi chung tất cả bệnh ngoại cảm có sốt, do lục dâm gây bệnh. + Hẹp: là tên gọi những bệnh ngoại cảm chỉ do phong hàn tà gây ra
– “Thương hàn luận” là cách khảo sát diễn tiến bệnh ngoại cảm theo sáu giai đoạn chính yếu.
Sáu giai đoạn bệnh bao gồm
+ Thái dương
+ Dương minh
+ Thiếu dương
+ Thái âm
+ Thiếu âm
+ Quyết âm.
– Những giai đoạn này phản ảnh
+ Mốl tương quan giữa sức đề kháng của cơ thể (chính khí) và tác nhân gây bệnh (tà khí ).
+ Vị trí của bệnh: ở biểu, lý hoặc bán biểu bán lý. Nói chung, vị trí bệnh ở sâu bên trong nặng hơn, khó chữa hơn bệnh ở ngoài nông.
Salmonella_typhi_typhoid_fever_PHIL_2215_lores
Bệnh thương hàn
Quá trình truyền biến của bệnh
– Truyền biến của Thương hàn luận
+ Truyền là bệnh phát triến theo quy luật nhất định.
+ Biến là thay đổi, cải biến tính chất dưới điều kiện đặc biệt nào đó.
Nói chung truyền và biến luôn phối hỢp chung với nhau và chịu ảnh hưởng bởi ba nhân tố
• Chính khí thịnh suy: chính khí thịnh, sức chống đỡ của cơ thế mạnh, bệnh tà sẽ không truyền đưỢc vào trong. NgưỢc lại, nếu chính khí suy hư, bệnh tà sẽ dễ dàng truyền đưỢc vào sâu bên trong. Ngoài ra, nếu bệnh tà đã vào trong, nhưng khi chính khí đưỢc phục hồi, chống đưỢc tà, sẽ làm bệnh từ âm chuyến dương, từ nặng chuyến sang nhẹ.
• Tà khí thịnh suy: tà khí mạnh là yếu tố" thuận lỢi đế bệnh chuyến vào trong, trở thành nặng.
• Điều trị không thích hợp
– Quy luật truyền biến của Thương hàn luận
Có 4 kiếu truyền biến
+ Tuần kinh (Truyền kinh): thông thưòng bệnh ngoại cảm sẽ đưỢc truyền từ kinh này sang kinh khác theo diễn tiến từ nhẹ đến nặng. Có những cách truyền kinh sau: (xem sơ đồ)
• Có thế tuần tự từ Thái dương sang Thiếu dương; tiếp đến là Dương minh; tiếp đến là Thái âm; tiếp đến là Thiếu âm và cuối cùng là Quyết âm.
• Hoặc cũng có thế chuyến ngay từ kinh dương bất kỳ nào sang hệ thống kinh âm.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.