Sinh lý bệnh của ngoại cảm ôn bệnh

Bệnh ngoại cảm ôn bệnh diễn tiến có quy luật và đi từ ngoài vào trong, đi từ nhẹ đến nặng. Theo Diệp Thiên Sỹ (đòi Thanh) bệnh sẽ diễn biến từ Vệ phận đến Khí phận, Dinh phận và cuối cùng là Huyết phận.

1. Quy luật khởi phát của bệnh

– Nếu mới cảm phải mà bệnh phát ra ngay: bệnh cảnh xuất hiện chủ yếu ở
Vệ phận.
– Nếu do tân cảm dẫn động phục tà (Tân cảm + Phục tà): bệnh cảnh lâm sàng có thế gồm Vệ phận phối hỢp với khí hay Dinh phận.
13anhchottrangmonanbaithuocsochunhat_df025
Điều trị bệnh bằng thảo dược

2. Diễn biến của bệnh

Có 2 trưòng phái nêu lên diễn biến của ngoại cảm ôn bệnh
– Theo diễn tiến từ nông vào sâu (từ ngoài vào trong): do Diệp Thiên Sỹ
khởi xướng và bao gồm 4 giai đoạn Vệ, Khí, Dinh, Huyết.
– Theo diễn tiến từ trên xuống: do Ngô Hữu Khả (nhà Thanh) đề xướng và bao gồm 3 giai đoạn ThưỢng tiêu (Tâm Phế), Trung tiêu (Tỳ Vị), Hạ tiêu (Can Thận). 

3. Bệnh cảnh lâm sàng

Một cách tổng quát, bệnh ở Vệ phận và Khí phận thuộc bệnh của khí. Bệnh ở Dinh phận và Huyết phận đưỢc xếp vào nhóm bệnh của huyết.
Bệnh ở Vệ phận (chủ biểu, chủ Phế và bì mao) là bệnh của khí nhưng có biểu hiện nhẹ. Bệnh ở khí phận (chỉ ôn nhiệt tà đã vào sâu, vào lý; nhưng chưa vào huyết) là bệnh của khí nhưng biểu hiện nặng, sâu.
Bệnh ở Dinh phận (tà vào Tâm, Tâm bào) là bệnh của huyết nhưng có biểu hiện nhẹ, nông. Bệnh ở Huyết phận (Tà vào Can huyết) là bệnh của huyết với những triệu chứng nặng, nghiêm trọng hơn.
– ở Vệ phận, do nhiệt tà nhẹ nông, làm tổn thương âm chưa nhiều, hiện tưỢng táo tương đốl nhẹ (ho khan không đàm, họng khô, khát không rỗ).
– ở Khí phận, tân dịch bị thương tổn tương đối rõ nên thấy tâm phiền, miệng khát, hoặc cầu bón.
– Tân dịch bị thương ảnh hưởng đến huyết là tà đã vào Dinh phận.
– Huyết bị tổn thương tương đối nhiều là tà đã vào Huyết phận.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.