Thế nào là bệnh ngoại cảm lục dâm

Do luôn có mốl tương quan giữa thay đổi của môi trưòng bên ngoài và tình trạng chung của cơ thế mà bệnh ngoại cảm đưỢc nêu trong các tài liệu cổ rất đa dạng và phức tạp. Tùy theo quan điếm, kinh nghiệm của từng tác giả mà có một cách biện chứng và xắp xếp khác nhau. Có thế nhận thấy 4 cách phân loại bệnh ngoại cảm.

Ngoại cảm lục dâm

Trong các tài liệu Đông y, những bệnh lý ngoại cảm thuôc nhóm này thưòng có những đặc điểm:
– Tên gọi các bệnh chứng luôn có các tên của lục dâm đi kèm như: phong hàn phạm kinh lạc, Bàng quang thấp nhiệt, Can Đởm thấp nhiệt, Thấp nhiệt tý, Hàn trệ Can mạch
– Triệu chứng lâm sàng của nhóm bệnh lý này thường xuất hiện:
+ ở phần vệ: biểu hiện với sốt, sỢ gió, sỢ lạnh, đổ mồ hôi, mạch phù …
+ ở phần nông – bên ngoài của cơ thể như tôn lạc, kinh lạc..
+ Môt số" ít trưòng hỢp bệnh biểu hiện ở hệ thống phủ.
+ Biểu hiện của ngoại cảm lục dâm ở hệ thống tạng ít thấy hơn. Nhóm bệnh chứng này đưỢc ghi nhận trong các tài liệu kinh điển như hàn thấp khốn tỳ.
nhung-bai-thuoc-giup-dieu-tri-kinh-nguyet-khong-deu
Bệnh ngoại cảm lục dâm

Bệnh ngoại cảm lục dâm có 3 mức đô

– Cảm mạo.
– Thương.
– Trúng.
Đây đều là những biểu hiện bệnh ngoại cảm thuộc lục dâm.

Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2014 Y tế cộng đồng. All Rights Reserved. Wordpress themes by Hi Responsive.